image/svg+xml
image/svg+xml

İlişik Kesme Maddeleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE İLİŞİK KESME İLE İLGİLİ MADDELER

 

MADDE 9 – (6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. 8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
MADDE 29 – (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 26 ncı maddede yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan; azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
MADDE 31 – (5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 
MADDE 31 –  (7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
MADDE 32 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş halde enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda kopyasını, elektronik kopyasını ve enstitü tarafından istenen belge ve dokümanları tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 
MADDE 36 –  (2) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci dönem projesinin ciltlenmiş halde enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda kopyasını, elektronik halini ve enstitü tarafından istenen belge ve dokümanları yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve dönem projesi şekil yönünden uygun bulunan tezsiz yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ve/veya azami süresi içinde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 
 MADDE 36 –  (3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Dönem projesinin danışman öğretim üyesi tarafından uygun görüldüğüne dair tutanağın ve enstitü tarafından istenilen sayıda dönem projesi nüshasının ve/veya elektronik halinin, dönem sonunda enstitüye bildirilmesi ve mezuniyet için gerekli olan diğer koşulları da sağlaması kaydıyla öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılır. Azami süresi içerisinde dönem projesi danışmanı tarafından başarısız olarak değerlendirilen ve/veya dönem projesi enstitüye teslim edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 38 – (2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 26 ncı maddede yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 40 – (2) Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladığı dönemden itibaren yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır ve belirtilen sürede mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 40 –  (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam not üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

MADDE 40 –  (5) Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavına giremeyip danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise bir ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde de mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. İkinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

MADDE 42 – (3) Doktora yeterlik sınavından sonra altı ay içerisinde tez önerisi sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve üç ay içinde tekrar tez önerisi sınavına alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez önerisi sınavına giremeyip danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise bir ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde de mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. İkinci kez tez önerisi sınavında başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

MADDE 42 –  (4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 43 – (2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 44 – (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

MADDE 44 –  (7) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler ise üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

MADDE 45 – (1)  Tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci; doktora tezini enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlayarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla tezin ciltlenmiş halde enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda elektronik kopyasını ve istenen belge ve dokümanları enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrencinin geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle başvurusu üzerine, enstitü yönetim kurulu tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra doktora diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

MADDE 47 –  (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 26 ncı maddede yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

MADDE 47 –  (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 49 –   (5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler ise üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

MADDE 49 –   (7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin, Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

MADDE 50 – (3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (3) Lisansüstü programlarda halen kayıtlı olan öğrencilerin süreleri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından başlar ve bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler sonunda eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.